Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Pastoraat in het coronajaar

22-12-2020

We hebben geprobeerd om een boodschap van hoop uit te stralen

Het afgelopen jaar 2020 is helaas sinds maart sterk getekend geweest door de coronapandemie en alle gevolgen ervan. Zo waren er diep betreurde overlijdens, zoals van pater Hans de Visser en van allerlei anderen die door het virus zijn getroffen. Ook het onverwachte overlijden van diaken Toon Dankers overviel ons. Verder werd een groot deel van de samenleving getroffen door de beperkende maatregelen van de overheid. Deze beperkingen voor het samenkomen met elkaar hebben ook het kerkelijk leven op veel punten, zowel in het kerkgebouw als daarbuiten, ingeperkt of zelfs stilgelegd. Daarnaast bracht deze coronacrisis ook veel angstige onzekerheid bij de parochianen over hun eigen gezondheid en die van dierbaren om hen heen. En daar bovenop kwamen dan ook nog de economische en psychologische zorgen of we met zijn allen het hoofd boven water kunnen houden en deze crisis kunnen doorstaan en overwinnen. Zo hing dus het afgelopen jaar de coronapandemie als een donkere wolk boven de wereldwijde samenleving. Er waren af en toe in de strijd tegen het virus wel wat lichtpuntjes, zoals de goedkeuring van het vaccin, maar al met al blijft het tot op heden een hele beproeving.

In deze crisissituatie heeft onze parochie in woord en daad geprobeerd om een constructieve bijdrage te leveren. Allereerst door zo zorgvuldig mogelijk mee te doen met de veiligheidsvoorschriften die er vanuit de overheid en de bisschoppen zijn gekomen.
Verder hebben we, vanuit ons geloof in de goedheid en trouw van onze God, geprobeerd om een boodschap van hoop uit te stralen, in het vertrouwen dat we met Gods hulp en onze gezamenlijke inzet deze moeilijke periode zullen doorstaan. We hebben dat hoopvolle vertrouwen ook concreet gestalte gegeven door op een creatieve wijze wegen te zoeken om, binnen alle beperkingen, het functioneren van onze geloofsgemeenschap toch voort te zetten. Hieronder wordt samengevat hoe dat op de verschillende terreinen is gebeurd:

● Liturgie
Op liturgisch terrein hebben we de beperkende maatregelen proberen op te vangen door een goed verzorgde wekelijkse Zondagsmis via Dommelland-tv te blijven uitzenden en op bijzondere momenten, zoals in de Goede Week en met Pasen en Kerstmis, nog extra uitzendingen te hebben. Om de kwaliteit van de parochie-uitzendingen te verbeteren is inmiddels de camera in de kerk van Liempde vernieuwd en wordt er ook gekeken om de Petrusbasiliek van camera’s en schermen te voorzien.
De afwezigheid van koren hebben we proberen op de vangen door te werken met een cantor en een organist, of met enkele zangers, of ook met tevoren opgenomen liederen die tijdens de viering werden afgespeeld.
Om de beperkingen van het aantal mogelijke bezoekers op te vangen, zijn er, wanneer dat nodig was, extra H. Missen in het rooster ingevoegd. Ook voor de viering van het Vormsel en de Eerste Communie zijn aparte vieringen georganiseerd, buiten het normale rooster.
Verder zijn er ook extra uren geweest, dat de kerkgebouwen open waren, om de mensen de gelegenheid te geven even in de kerk te komen, een kaarsje op te steken en een moment van gebed en bezinning te hebben.

● Verkondiging
Allerlei catechetische bijeenkomsten waren niet meer mogelijk op de normale wijze. Daarom zijn die voor een belangrijk deel naar het kerkgebouw verplaatst, waar men voldoende afstand en ventilatie kon garanderen. Verder hebben we ingezet op de digitale wereld, door bijvoorbeeld de wekelijkse bijbeltoelichting van pastoor van Rossem op YouTube te zetten. Deze zijn overigens ook via onze website heel gemakkelijk te bereiken. Vlak vóór de coronacrisis hebben we de Alphacursus georganiseerd, tot grote tevredenheid van de deelnemers. Deze moest helaas voortijdig worden afgebroken. Zo gauw de omstandigheden het toelaten, hopen we deze cursus weer te organiseren, binnen de mogelijkheden die er zijn.
Ook ligt het in de planning om in het nieuwe jaar de filmserie “Catholicism” in 20 delen te gaan presenteren. In deze uitzendingen wordt het katholieke geloof en de beleving ervan in zijn verschillende facetten gepresenteerd, met beelden vanuit de hele wereld.

● Diaconie
De zorg voor zieken hebben we zo goed mogelijk proberen voort te zetten, onder meer door rond Pasen en Kerstmis een wenskaart met een presentje rond te brengen en door contact te houden en, waar dat mogelijk was, een bezoekje te brengen of de H. Communie te brengen of de ziekenzalving toe te dienen.
Ook de uitvaarten konden, zij het met beperkingen in het aantal bezoekers, op een verzorgde wijze en naar tevredenheid van betrokkenen voortgang vinden. Het overlijden van diaken Toon Dankers hebben we samen met zijn familie inmiddels herdacht. Het overlijden van pater de Visser hopen we samen nog te kunnen gedenken, één jaar na zijn overlijden op 25 maart 2021.

● Gemeenschapsopbouw
Om onze band met de vrijwilligers te onderhouden is in de verschillende kerken een attentie rondgebracht, met een begeleidend schrijven. Dit werd door velen zeer gewaardeerd.
In de vieringen van het afgelopen jaar is kapelaan Marshall gelukkig steeds meer zichtbaar geworden. We vertrouwen erop dat deze ontwikkeling zich doorzet en hij steeds meer als priester pastoraal actief zal worden. Dit alles kwam tot uitdrukking in zijn officiële benoeming in onze parochie. Verder is priester Christfried Rodeyns in onze parochie komen wonen; vanwege beperkingen in zijn gezondheid heeft hij geen benoeming, maar zal hij bij gelegenheid assisteren. Tot onze vreugde is per 1 januari 2021 ook diaken Pieter Schevers in onze parochie benoemd; hij zal taken hebben voor het geheel van de parochie, maar met een bijzondere aandacht voor Esch.

Met deze korte terugblik krijgt u een globale indruk van datgene wat we hebben kunnen doen binnen het pastoraat van de Heilig Hartparochie. We vertrouwen erop dat we in de loop van 2021 weer alle en zelfs nieuwe activiteiten kunnen oppakken. Zeker nu er licht in de tunnel komt: het vaccin is goedgekeurd en wordt binnenkort ‘uitgerold’ zoals dat wordt genoemd. 
Fijne kerstdagen en een goed en gezond 2021!