Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: juni 2021

12-06-2021

Op donderdag 10 juni jl. vond de zesde vergadering, de junivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Kosters- en pastoorsbord Sint-Petrusbasiliek
Het ontwerp voor het pastoorsbord in Boxtel is goedgekeurd. Het wordt nu gemaakt. Nu wordt er verder gedacht over het kostersbord. Ook in Esch en Lennisheuvel komt een soortgelijk pastoorsbord.

● Cursus Alphacursus Online 
Deze digitale Alphacursus is op 15 april jl. opgestart en vindt elke donderdagavond plaats van 19.30-21.00 uur vanuit het Pastoraal Centrum, digitaal én… interactief. Er zijn dertien deelnemers die elke week enthousiast inloggen en vooral ook meedoen. Voor meer informatie kunt u met het secretariaat bellen, telefoon 0411 – 67 22 15.

● Gesprekken met de koren
Met een aantal koren worden gesprekken gevoerd over de wijze, het tijdstip en in welke vorm er weer kan worden opgestart. Enkele gesprekken zijn al geweest; deze waren heel informatief en soms ook geëmotioneerd. Ja, ja, ruim een jaar niet mogen en kunnen zingen halt erin. De gespreksdelegatie hoopt nog voor de zomervakantie de gesprekken af te ronden. 

● Eerste H. Communie- en vormselvieringen
Deze gaan dit jaar ‘gewoon’ door maar wel met strikte inachtneming van de coronamaatregelen. De vieringen zijn als volgt:
Kerkdorp Boxtel in de Sint-Petrusbasiliek
- Zondag 12 september om 14.00 uur
- Zondag 18 september om 13.30 uur
- Zaterdag 25 september om 13.30 uur (inclusief kinderen uit Lennisheuvel)
- Zondag 26 september om 13.30 uur
Kerkdorp Esch in de Sint-Willibrorduskerk
- Zondag 3 oktober om 11.00 uur
Kerkdorp Lennisheuvel de Sint-Petrusbasiliek
- (dus op) Zaterdag 25 september om 13.30 uur
Kerkdorp Liempde in de Sint Jans Onthoofdingkerk
- Zondag 6 juni 0m 11.30 uur (deze is dus al geweest).
Binnen de Heilig Hartparochie zijn er twee vormselvieringen voor alle vormelingen. Deze vinden in de Sint-Petrusbasiliek plaats en zijn op vrijdag 18 juni om 17.00 uur en 19.00 uur. De verdere organisatie van de communie- en vormselvieringen wordt ter hand genomen. 

● Gouden priesterfeest Harry van den Tillaart
Op 29 mei 2021, ook zijn verjaardag, was Harry van den Tillaart vijftig jaar priester: een gouden jubileum. Dit wordt in verband met de coronaperikelen op zondag 10 oktober gevierd. Afhankelijk van de omstandigheden op dat moment, wordt het feest vormgegeven. U hoort daarover nog van ons.

● Algemene informatieavond Heilig Hartparochie
We vertrouwen erop dat deze dit jaar weer wel kan doorgaan. De ontmoetingsavond is op woensdag 6 oktober a.s. in de Walnoot gepland. Daar gebruiken we de grote zaal. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Het programma volgt te zijner tijd.

● Met de tienergroep naar de musical
De kinderen van de tienergroep gaan met hun begeleiders op 19 september naar de musical ‘Ruth’. Dit is mogelijk omdat een van de ouders nauw betrokken is bij die musical. Ook enkele kinderen van de groep van de Protestante Kerk gaan mee. We wensen hen een fijne uitstap toe.

● Video- en streamingsapparatuur in de basiliek
Deze installatie is klaar en wordt na enkele proefuitzendingen verder ingeregeld en hier en daar bijgesteld. Op zondag 6 juni jl. zijn we gestart met de wekelijkse uitzending (via YouTube) van de hoogmis van 11.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel.
In september beginnen we ook met het uitzenden van de avondmis van 19.00 uur op de zaterdag. Het uitzenden van de hoogmis van 09.30 uur in Liempde via Omroep Dommelland gaat gewoon door. Er zijn nu dus twee en straks drie mogelijkheden om de missen van onze parochie thuis te volgen.
Het uitzenden van de missen van Boxtel gaat via streaming op het YouTubekanaal van de Heilig Hartparochie. Dit kunt u via onze website heel gemakkelijk bereiken. Vraag anders iemand om u even te helpen.
Deze installatie kan ook worden ingehuurd voor het registreren van uitvaart- en andere vieringen, kerkelijke concerten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Hiervoor wordt een alleszins redelijke geldelijke bijdrage gevraagd. Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
 
● Weer contactbijeenkomsten met de vrijwilligers
Na de zomervakantie wil het bestuur weer zoveel mogelijk alle activiteiten oppakken. Dit zover dit natuurlijk mag en kan. Zie ook de eerdere berichtgevingen.
Het zou fijn zijn als we in het najaar ook weer bijeenkomsten voor de vrijwilligers zouden kunnen organiseren. De gedachten hierover worden de komende tijd binnen de vier contactgroepen en het contactberaad besproken.
In het voorjaar van 2022 willen we dan één groot feest voor alle vrijwilligers in de pastorietuin organiseren. Dat kon dit jaar niet doorgaan.  

● Evaluatie van de prioriteiten- en actiepuntenlijst van het Arbobeleidsplan HHP
Deze lijst is door de Werkgroep Arbobeleid in de afgelopen weken besproken en geëvalueerd. Veel zaken zijn gereed, andere worden afgewerkt en enkele moeten nog worden opgepakt. Over deze laatste zaken zijn sluitende afspraken gemaakt. Het evaluatiedocument is door het bestuur goedgekeurd en ligt evenals het plan zelf, op het secretariaat ter inzage.

● Versoepelingen van de Coronamaatregelen
Op basis van de meest geactualiseerd richtlijnen van de bisschoppen heeft het bestuur enkele zaken aangepast.
- Aantallen
In de basiliek van Boxtel: 100 zitplaatsen, met uitvaarten: 100 zitplaatsen (met gezinnen iets meer);
In de kerk van Esch: 65 zitplaatsen, met uitvaarten: 65 zitplaatsen (met gezinnen iets meer);
In de kerk van Lennisheuvel: 35 zitplaatsen, met uitvaarten: 35 zitplaatsen (met gezinnen iets meer);
In de kerk van Liempde: 65 zitplaatsen, met uitvaarten: 65 zitplaatsen (met gezinnen iets meer).
- Gezondheidscheck en registratie
Beide blijven vooralsnog tot nader order gehandhaafd, evenals alle bestaande regels zoals de afstand van anderhalve meter, in de elleboog hoesten, de handen wassen en andere. Ook andere zaken die in de kerken zijn geregeld blijven tot nader order van toepassing.
- Meezingen
De kerkbezoekers mogen zacht meebidden en zacht meezingen. 
Zo gauw er nieuwe regels worden ingevoerd of bestaande worden afgeschaald of opgeheven, brengen we u via de website op de hoogte.

● Voorschriften graftekens en grafbeplanting
Deze waren voor Liempde al vastgesteld, nu zijn ook die van de beide kerkhoeven van Boxtel klaar. De documenten voor de H. Hart en de Sint-Petrusbegraafplaats zijn definitief vastgesteld en worden in de huisstijl gezet en daarna via de website gepubliceerd. Hierna worden nog soortgelijke documenten vastgesteld voor de begraafplaatsen van Esch en Lennisheuvel.

● Vragen en tips van en over de H. Hartbegraafplaats
Een hele lijst met vragen en tips is besproken en beslissingen erover zijn genomen. Deze zijn in acties omgezet en worden met de beheerder besproken.

De volgende bestuursvergadering is
op donderdag 1 juli 2021 om 09.30 uur.