Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: oktober 2021

19-10-2021

Op donderdag 14 oktober jl. vond de negende vergadering, de oktobervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.
 
● Alphacursus 2021-2022 op 21 september van start
Deze nieuwe Alphacursus is op dinsdag 21 september van start gegaan en vindt plaats in het Pastoraal Centrum. De bijeenkomsten zijn telkens op de dinsdagavond en beginnen om 18.30 uur.
Op dit moment zijn er tien deelnemers en allen zijn enthousiast. Ze volgen nog zeven bijeenkomsten waaronder een tweedaagse. Voor meer informatie kunt u met het secretariaat bellen, telefoon 0411 – 67 22 15.

● De Synode en de Missionaire Parochie
De paus heeft de Synode (Samen op weg) binnen de katholieke kerk aangekondigd en in gang gezet. De bisschoppen en ook onze bisschop Gerard de Korte willen daar graag gevolg aan geven. Dit willen ze zogenaamd ‘bottom-up’ doen, van onderuit. Aan de basis beginnen. Ook wij als parochie willen daaraan meedoen.
Daarom wordt er binnenkort een gespreksavond belegd waarin het ‘uitstippen van de weg in de 21ste eeuw’ aan de orde komt. Dit moet uiteindelijk tot één of enkele, behapbare actiepunten voor de parochie per leiden. Voor de gespreksavond denken we aan de leden van het Contactberaad, de contactgroepen en die van diverse werkgroepen. Overigens, iedereen mag aansluiten. U hoort binnenkort van ons…    

● Algemene informatieavond Heilig Hartparochie
Deze avond gaat dit jaar weer gewoon door en wel op woensdag 17 november a.s. in de Walnoot. Daar gebruiken we de grote zaal. Het thema van de avond is ‘Hoop’. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Naast een inhoudelijk gedeelte wordt ook kort stilgestaan bij het door het bestuur gevoerde beleid. Hoofdschotel vormt de spreker (helaas nog niet definitief bekend). De avond wordt in een geanimeerde en gezellige sfeer en met een drankje afgesloten. 

● Video- en streamingsapparatuur in de basiliek
Vanaf zondag 6 juni jl. zijn we gestart met de wekelijkse uitzending (via YouTube) van de hoogmis van 11.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. Vanaf 4 september zijn we ook begonnen met het uitzenden met de avondmissen van 19.00 uur op zaterdag. 
Het uitzenden van de hoogmis van 09.30 uur in Liempde via Omroep Dommelland gaat gewoon door. 
Via ons YouTubekanaal kunt u alle vieringen in/van de Sint-Petrusbasiliek terugkijken. Het uitzenden van de missen van Boxtel gaat via streaming op het YouTubekanaal van de Heilig Hartparochie. Dit kunt u via onze website heel gemakkelijk bereiken. Vraag anders iemand om u even te helpen. Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. 

● Contactmiddagen voor onze vrijwilligers
Deze ontmoetings- en bedankmiddagen vonden en vinden dit jaar weer plaats en zijn/waren als volgt:
  • Boxtel: op zaterdag 9 oktober van 11.00 (H. Mis) tot 15.00 uur; deze is zeer geslaagd;
  • Esch: op zondag 7 november, start met de Sint-Willibrordusviering om 11.00 uur inde kerk; daarna is er een voortzetting in ‘De Es’; 
  • Lennisheuvel: op zondag 26 september, gekoppeld aan de viering van de Sint-Theresiadag; ook deze is goed geslaagd;
  • Liempde: deze is op zaterdag 27 november a.s. Binnenkort worden de uitnodigingen hiervoor verzonden.
Op deze middagen werden ook aan vele vrijwilligers Heilig Hartspelden van verdiensten uitgereikt. Zie hiervoor de artikels op de website van de afzonderlijke kerkdorpen. Allen nogmaals van harte gefeliciteerd.

● Brainstormavond parochiebestuur
Deze is op donderdag 9 december gepland en begint om 20.00 uur. Plaats van samenkomst: Pastoraal Centrum.

● Geslaagd jubileumfeest van pastor Harry van den Tillaart
Dit feest is op zondag 10 oktober jl. gevierd. De viering begon met een H. Mis in de kerk van Lennisheuvel. Op het einde van die viering werd aan pastor Harry van den Tillaart door pastoor Geertjan van Rossem de gouden speld met bijbehorende oorkonde uitgereikt. Harry was er zichtbaar blij mee. Daarna volgde buiten een aubade door Fanfare St. Arnoldus en een receptie in gemeenschapshuis ‘De Orion’. Zie ook het artikel op de website met de bijbehorende fotoreportage.    

● Secretariaatsvrijwilligers
Met alle vrijwilligers zijn gesprekken gevoerd en allen waren erg enthousiast. Komend jaar zomer 2022 worden weer gesprekken gevoerd en wordt door het bestuur besloten of het in gang gezette project wordt voortgezet. Vooralsnog staan alle seinen op groen.

● Realisering appartement in het Koetshuis
De aannemer is begonnen en we verwachten dat in januari/februari 20222 het appartement wordt opgeleverde. Kort daarvoor start het bestuur de verhuurprocedure.

● Restauratiewerkzaamheden toren basiliek
Deze zijn op maandag 6 september van start gegaan met de bouw van een immens steiger. Op 1 december zou het hele project gereed kunnen en moeten zijn. De leden van de gemeentelijke Monumentencommissie en het parochiebestuur gaan op woensdag 20 oktober op werkbezoek: met een lift de steiger op.

● Privacyreglement geactualiseerd
Door het bisdom is het Privacyreglement geactualiseerd en uitgebreid. Dit document is naar de situatie van de Heilig Hartparochie aangepast en is vastgesteld. Het komt binnenkort aan de website te hangen.

● Aanvulling op de Parochiegids 2022-2023
De vorige aanvulling dateert van januari 2020. Deze is aan vervanging én actualisering toe. Hiertoe wordt besloten en binnenkort beginnen de voorbereidende werkzaamheden. De gids wordt in januari 2022 onder alle inwoners van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde verspreid.  

● Herinneringsactie Kerkbalans 2021
Deze jaarlijkse herinneringsactie is georganiseerd en de uitvoering vindt in het weekend van 22, 23 en 24 oktober a.s. plaats. Alle parochianen worden dan door middel van een brief herinnerd aan het betalen van een bijdrage aan het onderhoud van de kerk. Dit natuurlijk voor zover dit nog niet is gebeurd. Een extra bijdrage geven mag natuurlijk altijd!

● Grondig herstel klokken van Esch
De klokken in de Sint-Willibrordus toren krijgen een flinke onderhoudsbeurt. Hiertoe heeft het bestuur besloten. Ook worden onderdelen geautomatiseerd zodat het ‘luiden van de klokken’ straks weet prima verloopt en ook op afstand kan worden bediend.

● Nieuw werkhuis/opslagruimte voor de schoffelaars van Liempde
In Liempde is een nieuw, veel groter werkhuis annex opslagruimte voor de leden van de schoffelploeg, zeg maar de onderhoudsploeg van de begraafplaats, gerealiseerd. Dit is met veel inzet van de vrijwilligers gebeurd en met financiële hulp van de projectontwikkelaar. In de komende weken wordt deze ruimte verder ingericht en wordt de oude berging bij/achter de kerk geplaatst. Deze wordt dan voor opslag gebruikt.

● Realisering strooiveld op de H. Hartbegraafplaats
Op deze begraafplaats is naast de oorlogsgraven een prachtig strooiveld gerealiseerd. Met dank aan de kerkhofvrijwilligers die dit veld hebben aangelegd. Het is inmiddels klaar voor gebruik. 

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 4 november 2021 om 11.00 uur.