Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: nov. 2021

10-11-2021

Op donderdag 4 november jl. vond de tiende vergadering, de novemberververgadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● De Synode en de Missionaire Parochie
De paus heeft de Synode (Samen op weg) binnen de katholieke kerk aangekondigd en in gang gezet. De bisschoppen en ook onze bisschop Gerard de Korte willen daar graag gevolg aan geven. Dit willen ze zogenaamd ‘bottom-up’ doen, van onderuit. Aan de basis beginnen. Ook wij als parochie willen daaraan meedoen.
Daarom wordt er in het voorjaar een gespreksavond belegd waarin het ‘uitstippen van de weg in de 21ste eeuw’ aan de orde komt. Dit moet uiteindelijk tot één of enkele, haalbare actiepunten voor de parochie leiden. Voor de gespreksavond denken we aan de leden van het Contactberaad, de contactgroepen en die van diverse werkgroepen. Overigens, iedereen mag aansluiten. U hoort straks meer hierover.     

● Algemene informatieavond Heilig Hartparochie
Deze avond op woensdag 17 november komt te vervallen. Dit wegens de oplopende coronabesmettingen, onze parochianen die veelal tot de oudere doelgroep behoren en al meerderen hebben aangegeven niet te kunnen en willen komen.
Onder het thema ‘Hoop doet leven’ zou deze bijeenkomst plaatsvinden. De presentatie over de ‘verantwoording van het bestuursbeleid’ wordt na 15 november op de website gezet. De parochieavond zelf wordt in een later stadium ingehaald. 

● Contactmiddagen voor onze vrijwilligers
Twee van deze ontmoetings- en bedankmiddagen zijn geweest en prima geslaagd. Dat zijn die van Lennisheuvel en die van Boxtel. Dank voor jullie inzet.
De bijeenkomst in Esch op zondag 7 november is op het laatste moment geschrapt en die van 27 november in Liempde komt helaas ook te vervallen. Dit wegens de verhevigde corona-epidemie, zie eerder. De Sint-Willibrordusviering in de kerk op 7 november is in afgeslankte vorm wel doorgegaan.

● Coronamaatregelen tot dusver
De huidige coronaregels blijven vooralsnog gehandhaafd, vrijdag 12 november a.s. en vooral dan ook volgende week (bisschoppenconferentie) horen we meer:
- dus bij verkoudheid, etc.: thuisblijven;
- handen ontsmetten;
- anderhalve meter afstand houden;
- hoesten binnenkant elleboog;
- eventueel mondmasker op en...
- alle bezoekers mogen nog binnen.

● Realisering appartement in het Koetshuis
De aannemer is begonnen en we verwachten dat in januari/februari 2022 het appartement wordt opgeleverd. Kort daarvoor start het bestuur de verhuur-procedure en kunnen gegadigden zich melden. 

● Digitaal collecteren is begonnen
In het weekend van 13 en 14 november wordt in alle kerken met het digitaal collecteren begonnen. Dat gaat met behulp van de GIVT-app en/of met de QR-code. Zie de vorige bladzijde.
- Download de GIVT-app op je mobiele telefoon.
- Open de GIVT-app en vul je collectebedrag in.
- Kies hoe je wilt geven: kies voor ‘Collectemiddel’.
- Hou je telefoon bij de collectebuidel of -schaal.
- Het geven is strikt anoniem.
  •  Via de QR-code kun je ook collectegeld geven.
  •  Of een kaarsje in de kerk branden.
  •  Dit kan ook in de kapellen binnen de parochie.
Veel succes met het betalen met de mobiele telefoon.

● Restauratiewerkzaamheden toren basiliek
Deze zijn op maandag 6 september van start gegaan met de bouw van een immens steiger. Begin december zal het hele project gereed zijn. De leden van het College van Burgemeester en Wethouders hebben op dinsdag 9 november een werkbezoek aan de werkplek gebracht. Ze waren zeer onder de indruk! 

● Herinneringsactie Kerkbalans 2021
Deze jaarlijkse herinneringsactie is georganiseerd en de uitvoering vindt in het weekend van 22, 23 en 24 oktober a.s. plaats. Alle parochianen worden dan door middel van een brief herinnerd aan het betalen van een bijdrage aan het onderhoud van de kerk. 
Dit natuurlijk voor zover dit nog niet is gebeurd. Een extra bijdrage geven mag natuurlijk altijd!

● Begroting 2022 
De Begroting 2022 is in deze bestuursvergadering vastgesteld. Deze is ter goedkeuring aan het bisdom verzonden. We begroten een geraamd tekort van ongeveer € 20.000,--. Er worden wel € 110.000,-- aan de voorzieningen toegevoegd.

● Adverteren op de website en in de parochie-gids
Hieraan doen weer veel ondernemers mee, meer dan verleden jaar. Wilt u ook meedoen, bel dan met het secretariaat: telefoon: 0411 – 67 22 15.

De volgende bestuursvergadering is 
op donderdag 2 december 2021 om 11.00 uur.

Meer informatie:


Betalen met de mobiele telefoon, zie de bijlage...