Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: mei 2022

20-05-2022

Op dinsdag 3 mei jl. vond de vijfde vergadering, de meiververgadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Familiedag een groot succes
De eerste familiedag was een groot succes. Ongeveer 85 bezoekers werden in het Pastoraal Centrum verwelkomd. Het was inspirerend, gezellig en speels. 
Er werd samen gegeten en na afloop ging bijna iedereen naar de avondmis in de Sint-Petrusbasiliek. Een dergelijke dag is zeker voor herhaling vatbaar en zal vaker worden georganiseerd.

● Vertrouwenspersoon
In de geactualiseerde Parochiegids (op de website) is ook de naam van onze vertrouwenspersoon opgenomen. Deze naam is ook op de website zelf geplaatst.
Als vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie is geestelijk verzorger Mathieu Hendriks aangesteld. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 25 17 60 51.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd.

● Beleidsnota bestuur
Een meer definitieve sterkte- en zwakteanalyse (SWOT) is inmiddels vastgesteld en de hoofdlijnen van de nota, een soort concept inhoudsopgave, is in eerste instantie besproken en vastgesteld.
Het bestuur wilde én wil het Contactberaad ook en meer bij het proces betrekken. Daarom maakt het even een pas op de plaats en wordt er met de raad besproken op welke wijze zij willen en kunnen deelnemen. Daarna wordt het proces weer versneld opgepakt. 

● Oud-pastoor Richard Niessen 40 jaar priester
Op 20 mei (vandaag) viert oud-pastoor Niessen zijn 40-jarig priesterschap. Dit wordt in zeer kleine en bescheiden kring gevierd. Namens de parochie zal pastoor Geertjan van Rossem aanwezig zijn, natuurlijk met een attentie. We wensen Richard nog een goede gezondheid toe.

● Pastoorsbord voor voormalige kerken
Over het pastoorsbord en kosterbord werd in de vorige ‘In en om de toren: april’ al bericht. Het bestuur heeft nu ook besloten een bord te laten vervaardigen met daarop de voormalige pastoors van de Maria Reginakerk en H. Hartkerk te vermelden. Er wordt al hard aan gewerkt.

● Deelname aan de H. Bloedprocessie
Deze H. Bloedprocessie mag weer doorgaan. En… hij gaat door als het weer het enigszins toelaat. De prachtige tocht door Boxtel vindt plaats op zondag 12 juni en start om 11.00 uur. Het bestuur zal met een delegatie in de processie worden vertegenwoordigd.

● Verhuur van het appartement in het Koetshuis
Het appartement in het voormalige Koetshuis wordt per 1 juni 2022 aan particulieren verhuurd. De opbrengst gaat vanzelfsprekend naar de Heilig Hartparochie en daarbinnen naar de geloofsgemeenschap Boxtel. De huurders mogen en kunnen geen gebruik maken van de binnenplaats waardoor de privacy van de pastoor en kapelaan en die van de bezoekers en gebruikers van het Pastoraal Centrum wordt gewaarborgd.  

● Vervanging geluidsboxen van de kerk van Esch
De geluidsboxen van de Sint-Willibrorduskerk van Esch worden vervangen. De huidige zijn slecht en sommige geven amper meer een acceptabel geluid. De materialen zijn besteld maar door leverproblemen van de onderdelen zal de installatie geruime tijd op zich laten wachten. Maar een betere installatie komt eraan… 

‘Geef voor de dag van morgen’
De volgende bestuursvergadering is 
op donderdag 2 juni 2022 om 11.00 uur.