Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: juni 2022

11-06-2022

Op donderdag 2 juni jl. vond de zesde vergadering, de junivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Familiedagen keren terug
De eerste familiedag was een groot succes. Ongeveer 85 bezoekers werden in het Pastoraal Centrum verwelkomd. 
Mede naar aanleiding hiervan worden er in het nieuwe werkjaar weer een tiental familiedagen gepland. De data hiervan worden binnenkort gepubliceerd. Tijdens deze dagen wordt er ook een koppeling/verbinding gemaakt met de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Er komt dus een meer integrale benadering, een doorlopend proces. Aansluitend aan een familiedag is er dan altijd een gezinsviering in de Sint-Petrusbasiliek.

● Gilde 25-jarig jubileum
Het Boxtelse gilde Sint-Barbara en Sint-Joris heeft onlangs haar 25-jarig jubileum gevierd. Eigenlijk 26 jaar omdat het feest wegens corona een jaar is uitgesteld.
Het feest werd met een mooie viering in de Sint-Petrusbasiliek opgestart. Als dank voor de goede samenwerking doet het gilde een schenking aan de parochie en wel op zondag 12 juni 2022.  

● Vertrouwenspersoon
In de geactualiseerde Parochiegids (op de website) is ook de naam van onze vertrouwenspersoon opgenomen. Deze naam is ook op de website zelf geplaatst.
Als vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie is geestelijk verzorger Mathieu Hendriks aangesteld. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 25 17 60 51.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd.

● Aanwezig op het Bierpompfeest in Esch
De Heilig Hartparochie was op het bierpompfeest in Esch nadrukkelijk aanwezig. Er was een eigen kraam met folders, kaarsen en andere zaken en er waren meerdere vrijwilligers aanwezig. Zij spraken mensen aan, begeleidden en/of verwezen hen naar de prachtige Sint-Willibrorduskerk en boden koffie aan.
Het bestuur wil in de nabije toekomst vaker en in alle kerkdorpen op deze wijze naar buiten treden. Hierover wordt in de komende maanden met de vier contactgroepen gesproken. 

● Beleidsnota bestuur
In relatie met het samenstellen van een beleidsnota voor de Heilig Hartparochie is er een overleg geweest met het Contactberaad. Met hen is besproken of zij betrokken willen worden bij het samenstellen van deze nota en indien ja, hoe en in welke mate. De meerdere vormen zijn op papier gezet en einde juni wordt door het beraad hierover een besluit genomen. Het proces van het schrijven van de nota wordt dan al dan niet aangepast voortgezet. 

● Onderhoud graven op de kerkhoven van de HHP
Het bestuur ontvangt signalen dat bepaalde graven slecht worden onderhouden of er al dan niet onverzorgd bijliggen. Het is goed dat het bestuur dat hoort want dan kan er wellicht in voorkomende gevallen iets aan worden gedaan. In alle gevallen is het ‘aanleggen’, verzorgen en onderhouden echter een verantwoordelijkheid van en opdracht voor de nabestaanden zelf en kan/mag het bestuur er niets aan doen. Het algehele onderhoud is wel een taak voor het bestuur en die verantwoordelijkheid neemt het ten volle op zich.

● Het synodale proces
Samen op weg om ‘de kerk’ weer te verlevendigen: verdiepen, verbreden en verkondigen… Dat proces is wereldbreed, nationaal en in elke bisdom en parochie aan de gang. Zo ook binnen de Heilig Hartparochie. De kraam in Esch was er al. Nog voor de zomervakantie komt er nog een algemene parochieavond over dit thema. 

● Pastor Harry van den Tillaart uit de running
Pastor Harry van den Tillaart is wegens ziekte langdurig uit de running. Zijn taken binnen de parochie worden in overleg met de Contactgroep Lennisheuvel door anderen waargenomen. Na de zomer zal de waarneming en vervanging een meer structureler vorm krijgen. De precieze oplossing leest u op de website van de parochie en in het Brabants Centrum.  

● Algemene informatieavond van het bestuur
Deze informatieavond van het bestuur wordt in het najaar in gemeenschapshuis De Walnoot in Boxtel gehouden. De datum is donderdag 17 november, de aanvang is 19.30 uur.

● Mevr. Thea Pijnenburg met pensioen
Mevrouw Thea Pijnenburg gaat per 1 juni 2022 met (pré)pensioen. Einde juni zal op een bescheiden en besloten wijze het afscheid plaatsvinden. Het bestuur dankt Thea hartelijk voor alle verrichte werkzaamheden in de afgelopen zeven jaren en wensen haar een fijne pensioentijd toe. Met daarbij natuurlijk een zo goed mogelijke gezondheid. Thea, het ga je goed. 

‘Geef voor de dag van morgen’
De volgende bestuursvergadering is 
op donderdag 7 juli 2022 om 11.00 uur.