Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: juli

09-07-2022

Op donderdag 7 juli jl. vond de zevende vergadering, de julivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Familiedagen ingebed in het werkjaar
De eerste familiedag was een groot succes. Ongeveer 85 bezoekers werden in het Pastoraal Centrum verwelkomd. 
Mede naar aanleiding hiervan worden er in het nieuwe werkjaar weer een tiental familiedagen gepland. De data hiervan worden binnenkort gepubliceerd. Tijdens deze dagen wordt er ook een koppeling/verbinding gemaakt met de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie, het H. Vormsel en andere sacramenten. Er komt dus een meer integrale benadering, meer een doorlopend proces. Het programma bestaat altijd uit ontmoeting, geloofsverdieping in deelgroepen en naar leeftijd en samen eten. Aansluitend of vooraf aan een familiedag is er dan altijd een familieviering in de Sint-Petrusbasiliek. Op termijn kunnen deze initiatieven wellicht ook in een of meerdere kerkdorpen worden georganiseerd.

● Het synodale proces
Op maandag 4 juli jl. was er een algemene avond over het synodale proces. Tientallen parochianen kwamen in het Pastoraal Centrum bijeen en deelden elkaar meningen en tip mee. Dat gebeurde in groepen. Van elke groepsbespreking is een verslag gemaakt. 
De input van deze avond wordt gebruikt in het synodale proces, dus het samen verder vorm geven van de kerk en indien ook van toepassing voor het beleidsplan waar het bestuur mee doende is. 
Het was die maandagavond in het Pastoraal Centrum een serieuze aangelegenheid maar ook een gezellige. Er werd gepraat, gezongen en gelachten. In het nieuwe werkjaar komt er een vervolg op. 

● Vertrouwenspersoon
In de geactualiseerde Parochiegids (op de website) is ook de naam van onze vertrouwenspersoon opgenomen. Deze naam is ook op de website zelf geplaatst.
Als vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie is geestelijk verzorger Mathieu Hendriks aangesteld. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 25 17 60 51.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd.

● Bespreking met het bestuur van de MOV
Op dinsdag 5 juli was er een bespreking met het bestuur van de Werkgroep MOV. In dit contact is onder meer gesproken over de samenstelling/aanvulling van het bestuur, de doestellingen van de Werkgroep MOV en de gehouden actie. 
Gedachten werden uitgewisseld en vastgelegd. Er is afgesproken dat er na de zomervakantie een vervolggesprek wordt gehouden. 

● Bespreking brief van het Sint-Petruskoor
In de vergadering van is de brief van het bestuur van het Sint-Petruskoor besproken. Hierin is een aantal ideeën en wensen voorgelegd en zijn enkele problemen aan de orde gesteld. 
Naar aanleiding van deze brief en de bespreking ervan wordt er vanwege het bestuur van de HHP met het bestuur van het koor een afspraak gemaakt voor een gesprek. Enkele zaken worden overigens van tevoren alvast uitgezocht.

● Beleidsnota bestuur
Er is een eerste aanzet van enkele concepthoofd-stukken aan de orde gesteld. Omdat de ‘tijd op raakte’ en een goede bespreking de nodige tijd en aandacht vraagt is er een extra bestuursvergadering gepland voor het bespreken van deze eerste stukken, wellicht aangevuld met enkele nieuwe. 
Deze vervolgvergadering is op dinsdag 13 september om 13.30 uur in het Pastoraal Centrum.
Na overleg met het Contactberaad is met hen afgesproken op welke wijze zijn aan het proces willen deelnemen. Dit wordt de derde, maar dan meer aangeklede variant. Al met al wordt ook van hen een behoorlijke inzet gevraagd. 

● Mogelijke uitbreiding videoapparatuur in de kerk van Liempde
Het bestuur heeft zich globaal gebogen over de uitgezochte mogelijkheden. Ze heeft nog geen oordeel gevormd omdat ze ook de mening van het camerateam wil weten. Dit was ook de bedoeling en een overleg met die leden wordt na de zomervakantie gepland. De faciliteiten om te kunnen streamen (bijvoorbeeld bij uitvaarten) wordt belangrijk gevonden. 

● Algemene informatieavond van het bestuur
Deze informatieavond van het bestuur wordt in het najaar in gemeenschapshuis De Walnoot in Boxtel gehouden. De definitieve dag en datum is donderdag 17 november, de aanvang is 19.30 uur.

● Priester Rodeyns gaat ons verlaten
Priester Christfried Rodeyns gaat ons half augustus verlaten. Hij keert terug naar ‘zijn’ België naar zijn familie en zijn bekende omgeving. Hij heeft daar woonruimte gevonden en zal zijn priesterambt daar verder gaan uitoefenen. Wij zoeken voor het gemis van de hulp naar oplossingen.
Graag danken we Chris Rodeyns ook vanaf hier voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Chris, het ga je meer dan goed!

● Aan de kapel in de Petrus wordt gedacht
Het realiseren van een Mariakapel in de Sint-Petrustoren van Boxtel wordt geïntensiveerd. De Contactgroep zelf is tot actie overgegaan. Met enkele bestuursleden gaan ze allen mogelijkheden verkennen en op een rij zetten. U hoort verder van ons…


‘Geef voor de dag van morgen’

De volgende bestuursvergadering is 
op donderdag 8 september 2022 om 11.00 uur.