Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: juni

07-06-2023

Op dinsdag 6 juni jl. vond de zesde vergadering, de ‘junivergadering’, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Enkele pastorale zaken
  • Er werd een korte update gegeven van de pastorale zaken zoals die nu plaatsvinden. Op dinsdag 20 juni is er een thema-avond over The Beatles. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en is in het Pastoraal Centrum.
  • Synode 2021-2024. Slotdossier: Europese Continentale bijeenkomst te Praag, 5-12 februari 2023. ‘Vergroot de ruimte van uw tent’. Dit is een tussenrapportage vanuit de bijeenkomst in Praag. ‘Synode’ betekent eigenlijk om samen van-onder-op aan de slag te gaan. Daarvoor hebben we als bestuur verleden jaar ook gekozen. We organiseerden en doen dat nog zaken die dichtbij de parochianen zijn zoals, Alphacursussen, thema-avonden, stands op evenementen, familiedagen, bijeenkomsten bij de Mariagrot in Liempde, bijbeluitleg en andere. Deze activiteiten blijven we voortzetten en zo mogelijk nog uitbreiden. 
  • Eucharistievieringen in de vakantiemaanden juli en augustus. Zoals gewoonlijk werken we in die maanden met een vakantierooster. Bij gebrek aan priesters is voor de beide maanden het volgende afgesproken en besloten:
  • De H. Mis van zondag van 09.00 in Boxtel komt zoals elk jaar in de vakantiemaanden juli en augustus te vervallen.
  • De doordeweekse missen in Liempde komen ook zoals elk jaar in de vakantiemaanden te vervallen.
  • In de maand juli zal de hoogmis in Liempde om 09.00 uur beginnen in plaats van 09.30 uur.
  • Deze besluiten zullen met belanghebbenden worden gecommuniceerd en via de bekende communicatiemiddelen zoals het Brabants Centrum en de website van de HHP worden bekendgemaakt.
● De algemene informatieavond in november
De jaarlijkse algemene informatieavond, de parochieavond, vindt dit jaar onder enig voorbehoud plaats op woensdag 15 november a.s. Op deze avond wordt meer informatie verstrekt over het ‘Beleidsplan 2023-2027’ van de Heilig Hartparochie en er komt een luchtig, ont-spannend tweede gedeelte. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Een kleine werkgroep gaat deze avond voorbereiden.

● Vertrouwenspersoon
In de geactualiseerde Parochiegids (op de website) is ook de naam van onze vertrouwenspersoon opgenomen. Deze naam is ook op de website zelf geplaatst.
Als vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie is geestelijk verzorger Mathieu Hendriks aangesteld. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 25 17 60 51. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd.

● Bomen begraafplaatsen in beeld 
Het bestuur heeft besloten in navolging van een van de eerdere parochies een offerte te laten uitbrengen voor het opstellen van een bomenbeleidsplan. Dit plan geeft onder meer een beeld van de kwaliteit van de bomen, het te verrichten (toekomstig) onderhoud, mogelijke gevaren van bepaalde bomen en andere zaken.
In het plan worden de vijf begraafplaatsen betrokken de vier kerken en de twee eigen kapellen (in Luissel en in Esch).  

● Beleidsplan 2023-2027 Heilig Hartparochie
Hierover is in het vorige bulletin al veel verteld. Op dit moment zijn alle ad-hocwerkgroepen bemenst en voorzien van documentatie. De groepen gaan, indien nog mogelijk, vóór de zomervakantie van start. 

 De volgende bestuursvergadering is 
op dinsdag 4 juli 2023 om 09.30 uur.