Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Verslag van de Synodale Avond

02-04-2024

Samen op weg in missionair Kerk-zijn

De Synodale Avond was een groot succes. Vooraf werd rekening gehouden met een klein aantal geïnteresseerden. Maar de opkomst was enorm. Samen bidden, denken en delen over de missie en toekomst van de Kerk blijkt enorm in trek.

Dinsdag 2 april vond de Synodale Avond plaats in de pastorie in Boxtel. Een ieder die wilde was welkom om te delen over de missie en toekomst van de Kerk. Hier werd flink gehoor aan gegeven. Parochiebreed. De opkomst was ruim boven de 40 mensen. Stoelen bleven aangesleept en bijgezet worden. Fantastisch!

Alles moest kortdag geregeld worden, want de oproep vanuit de bisschoppen had een kleine tijdsmarge. Voor 16 april namelijk moet een format ingeleverd worden. Oriënteren, mensen informeren en de avond voorbereiden gebeurde vlot, goed op elkaar afgestemd en met korte lijntjes.

De avond zelf begon met een openingsgebed door pastoor Geertjan van Rossem. “Wij staan voor U, Heilige Geest.” Het gebed om leiding en inspiratie van de Heilige Geest, dat door de bisschoppenconferentie is uitgegeven voor het Synodaal Proces. Daarna volgde een inleiding over het Synodaal Proces en uitleg van het doel van de Synodale Avond. Eveneens door pastoor Geertjan. Enkele woorden aangehaald: "Synodaal betekent “samen op weg”. We zijn samen het Lichaam van Christus. En gaan als Gods Volk onderweg onder leiding van de Heilige Geest. Als leerlingen van Christus."

Bestuurslid Yvonne de Riet nam het stokje over met een uitleg over de inhoudelijke opzet. In 4 groepen werden we opgesplitst. Allen kregen een gespreksleider en een stappenplan om de groep te leiden. Elke groep kreeg dezelfde 2 thema’s mee om met elkaar over in gesprek te gaan:
  1. Ons gedoopt-zijn als basis van ins Kerk-zijn
  2. Vorming in een missionaire Kerk
Elk thema had een opzet van 3 ronden waarbij gebed, luisteren en delen centraal stonden. Geen discussies of uitgewaaierde gesprekken. Maar gericht met elkaar aan de slag in stilte en luisteren. Ieder van de 3 reflectie ronden werd begonnen met 5 minuten stilte, om de Heilige Geest te laten doorwerken. 

In reflectie ronde 1 stond een themavraag centraal. Bij thema 1: Welke rol speelt mijn Doopsel in mijn betrokkenheid bij de Kerk. Bij thema 2: Wat zijn mijn eigen ervaringen met de missionaire Kerk?. Ieder kreeg ca 3 minuten spreektijd. Dit zorgde dat je compact en gericht ging delen wat er in jou opkwam. En dat er voldoende tijd was dat ieder aan bod kon komen. En alles was goed wat je zei. De anderen luisterden, zonder te reageren op elkaar. Zo ontstond ruimte voor jouw gedachten en ingevingen. 

In reflectie ronde 2 kreeg ieder weer ca 3 minuten spreekruimte. En deelde je over wat je raakte in de verhalen van anderen. Zonder discussie of reageren op elkaar. De ruimte voor ieders verhaal en inbreng werd hiermee gerespecteerd.

Tenslotte was reflectie ronde 3. Hierin werd samen gekeken wat je uit het gesprek wilde meegeven aan de bisschop voor de Synode in oktober 2024. Dit werd opgeschreven.

Er werd vrij strak geleid. Dit was voor velen fijn en overzichtelijk. Sommigen misten de ruimte om meer uit te wijden en persoonlijke verhalen te delen. Wat ook heel mooi is, maar niet in de opzet en compacte tijd van de avond paste. Het was een race tegen de klok, maar toch met adem, rust en vrijheid.

Er werd hard en intensief met elkaar gewerkt en gedeeld. De spirit zat er goed in. Veel enthousiaste geluiden waren achteraf dan ook te horen. Ook een opmerking, dat het jammer was dat er niet eerder ingezet werd voor het Synodaal Proces. “Eerder” kunnen we niet terughalen. Maar er gevolg aan geven kan wel en gebeurt ook.

Dat deze avond zo’n grote opkomst had, parochiebreed, met zoveel interesse, input, persoonlijk delen, luisteren naar elkaar, samen bidden, stilte momenten, ieders stem die gehoord wordt en aandacht krijgt… Dat is een samen Kerk-zijn, samen parochie-zijn, samen missionair bezig zijn. Een avond waar we met elkaar de schouders onder zetten en samen op weg waren en op zoek wat belangrijk is voor de missie en toekomst van de Kerk. Een levende, missionaire Kerk.

Ook een kersvers nieuwtje volgde vanuit de bestuursvergadering van een paar uur tevoren: Een soortgelijke avond gaat ook in het najaar georganiseerd worden. Maar dan gericht op de parochie zelf. Ieder kerkdorp zal haar eigen avond krijgen. Hierover volgt te zijner tijd meer. En uw deelname is van harte welkom en aanbevolen!

Ieder van de 4 groepen heeft notities gemaakt van de input van de 2 derde reflectie ronden. Deze input is verzameld. Alle punten worden overgenomen in een format. Wanneer het format klaar is, wordt het aan de website toegevoegd. Tevens worden kopieën ervan in de kerken gelegd. Zodat allen die willen kunnen lezen wat de vruchten zijn van deze avond.

Dit format wordt aan onze bisschop Monseigneur De Korte aangeboden vanuit onze Heilig Hartparochie. De Nederlandse bisschoppen verzamelen alle input vanuit hun eigen bisdom. Dit wordt vervolgens landelijk samengevoegd en verwerkt tot één groot verslag. En als zodanig meegenomen naar Rome als Nederlandse inbreng voor de vervolgstap in het Synodaal Proces in oktober 2024.

Wilt u alsnog wat extra informatie over de vraag van de Nederlandse bisschoppen die leidde tot deze avond en over de twee besproken thema's van de avond? Klik dan op de link onderaan dit artikel.

Dank aan allen voor hun komst, belangstelling, enthousiasme en inbreng! Zeer waardevol voor de missie en toekomst van de Kerk. En een fantastisch voorbeeld van samen missionair Kerk-zijn! Onder leiding van de Heilige Geest, met elkaar, hier in onze Heilig Hartparochie. Wordt vervolgd.

Meer informatie:


Met velen samen op weg voor de missie en toekomst van de Kerk