Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: april 2024

09-04-2024

Op dinsdag 2 april jl. vond de vierde vergadering, de ‘aprilvergadering’, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.
 
● Enkele pastorale zaken
Enkele belangrijke pastorale zaken werd kort toegelicht en besproken:
  • de vieringen rondom en met Pasen werden besproken en geëvalueerd. Ondanks een wat magerder bezetting in enkele vieringen werden vooral in Boxtel de vieringen goed bezocht. De ‘nieuwe’ gezinspaaswake ‘Licht van Pasen’ mocht zich heugen in een grote belangstelling: meer dan 150 kerkbezoekers;
  • de synodale avond voor alle parochianen die dinsdagavond werd uitstekend bezocht: ruim 35 bezoekers. Deze verliep prima en was heel geanimeerd. Een verslag hiervan staat op de (deze) website;
  • a.s. zaterdag 6 april gaat een groep van 12 parochianen naar missionaire parochiedag (conferentie) in Veenendaal.
  • a.s. zaterdag 6 april is er ook de dag ‘Power of Fire’ bij het Bisdom. Alle a.s. vormelingen brengen dan een bezoek aan het bisdom en nemen deel aan een dag vol activiteiten. Ook de Heilig Hartparochie is dan volop aanwezig;
  • de parochie heeft met een eigen project SIMCODESS met daarbinnen het deelproject ‘het Palmyra Palmproject’, deelgenomen aan het Vastenproject van dit jaar. Dit is een project waar onze oud-kapelaan Marshal Stanislaus bij is betrokken.  
● Energieprijzen voor de komende jaren
Het bestuur heeft zich (ook) ter vergadering door een deskundige uitvoerig laten informeren over de ontwikkelingen op de energiemarkt nu en in de komende jaren. Op basis daarvan zijn keuzes gemaakt die nu verder worden uitgewerkt. 

● Vertrouwenspersoon
In de huidige Parochiegids (op de website) is ook de naam van onze vertrouwenspersoon opgenomen. Deze naam is ook op de website zelf geplaatst.
Als vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie is geestelijk verzorger Mathieu Hendriks aangesteld. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 25 17 60 51.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd.

●  Betalen én Kerkbalans met QR-code
Dit systeem bestond al voor de collecten en de kaarsen. Nu hebben we dit betalingssysteem ook voor alle andere betalingen, zoals bijvoorbeeld voor de kerkbijdragen of giften en schenkingen. Scan de QR-code van uw eigen kerkdorp en het geld dat u betaalt komt rechtstreeks op de rekening ván uw kerkdorp.
 
●  Synodaal Overleg
De eerste bijeenkomst van het Synodaal Overleg (voorheen Contactberaad) van 12 maart jl. is besproken. In dit overleg werden goede voorstellen gedaan waarover binnen het bestuur is verder gesproken. Het betrof onder andere een parochieavond in elk kerkdorp in het najaar van 2024. De gedachten hieromtrent worden in het volgende overleg besproken en indien daartoe besloten, verder uitgewerkt.   

●  100-jarig jubileum Bloeddoek in Boxtel
Het bestuur is door onze contactpersoon volledig bijgepraat over alle ontwikkelingen en activiteiten. Het bestuur zal het bestuur van de Heilig Bloedprocessie royaal terzijde staan en te zijner tijd acte de présence geven. We wensen hen veel succes.

●  Verkeerssituatie rondom en bij de basiliek 
Deze is  uitvoerig besproken. De bevindingen en adviezen worden doorgeseind naar het gemeentebestuur. Wordt vervolgd!

●  Reparatie kelder Pastoraal Centrum
Een noodzakelijk budget voor het herstel van de rottende balklagen is vastgesteld en de werkzaamheden worden begin juni uitgevoerd.

De volgende bestuursvergadering is 
op dinsdag 21 mei 2024 om 09.30 uur