Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: mei/juni 2024

02-06-2024

Op dinsdag 28 mei jl. vond de vijfde vergadering, de ‘mei-junivergadering’, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Enkele belangrijke pastorale zaken zijn kort toegelicht en besproken:
  • de viering in en rond de kapel van Luissel is weer goed geslaagd. Het was drukker als normaal, het was sfeervol en na afloop gezellig;
  • de viering bij de Mariagrot in Liempde werd redelijk goed bezocht en was erg sfeervol;
  • de planning van de vieringen in de zomermaanden juli en augustus is op hoofdlijnen besproken: op zondag vervalt in Boxtel de H. mis van 09.00 uur en in Liempde vervallen in de vakantie de twee weekmissen;
  • een beleidsdocument, gebaseerd op het Beleidsplan 2023-2027 en het synodale proces is besproken; we zullen in de kerken, in het Pastoraal Centrum maar vooral ook daarbuiten aan de weg moeten blijven timmeren;
  • het bezoek van de dag ‘Missionaire parochie’ in Veenendaal is besproken; meer dan tien parochianen van de HHP bezochten deze dag; ze waren enthousiast en het was sfeervol;
  • er zijn contacten gelegd met de basisscholen.
● Activiteiten Heilig Bloedprocessie
Deze zijn ook binnen het bestuur van de Heilig Hartparochie besproken en geëvalueerd. Iedereen heeft een goed gevoel van het verloop van de activiteiten en de dag zelf en vooral ook over de inzet van de vrijwilligers van de parochie voor het doen welslagen van deze dag. De vieringen van die dag, vijf muziekfilmpjes van de thema-avond en vijf fotoreportages hangen aan de website van de parochie.  Het bekijken ervan is beslist de moeite waard. U kunt foto’s ook downloaden.

● Vertrouwenspersoon
In de huidige Parochiegids (op de website) is ook de naam van onze vertrouwenspersoon opgenomen. Deze naam is ook op de website zelf geplaatst. Als vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie is geestelijk verzorger Mathieu Hendriks aangesteld. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 25 17 60 51. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd. 

● Betalen én Kerkbalans met QR-code
Dit systeem bestond al voor de collecten en de kaarsen. Nu hebben we dit betalingssysteem ook voor alle andere betalingen, zoals bijvoorbeeld voor de kerkbijdragen of giften en schenkingen. Scan de QR-code van uw eigen kerkdorp en het geld dat u betaalt komt recht-streeks op de rekening ván uw kerkdorp. 

● Bespreken voortgang actiepunten beleidsplan
Er is afgesproken dat elke ad-hocwerkgroep een korte notitie maakt van hetgeen tot nu toe is besproken en/of wordt geadviseerd. Hiervoor is vier maanden de tijd. In oktober en november worden dan de rapportages in de bestuursvergadering besproken.

● Een overzichtelijke lijst met vrijwilligers
Op advies van de Commissie POC wordt hiertoe besloten. Hieraan wordt de komende maanden door enkele bestuursleden gewerkt. Deze lijst met veel informatie over de werkgroepen komt naast de gewone ledenlijst met adresgegevens in DocBase. 

● De Jaarrekening 2023 is vastgesteld 
Deze jaarrekening is besproken en vastgesteld. Deze wordt naar het bisdom gestuurd. Aan een samenvatting wordt de komende week gewerkt en deze wordt zoals gebruikelijk op de vijf websites gepubliceerd. 

● Reparatie kelder Pastoraal Centrum
Een noodzakelijk budget was vastgesteld; de werkzaamheden starten op maandag 2 juni a.s.

De volgende bestuursvergadering is 
op dinsdag 2 juli 2024 om 09.30 uur