Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Gods Rijk is al midden onder ons begonnen

26-07-2020

Een rijkdom die allereerst als een constant gegeven in jezelf aanwezig is

Wij, mensen, hebben van jongs af aan een bepaalde nieuwsgierigheid. Als kinderen al gaan we de buurt verkennen om te kijken wat er te ontdekken valt. En we horen graag spannende verhalen over mensen die op zoek gaan naar een verborgen schat. Zulke verhalen brengen tot uitdrukking dat er diep in ons menselijk hart een verlangen leeft naar iets dat méér en groter is dan we tot nu toe beleefd hebben. We voelen aan dat het leven zijn diepste geheim nog niets aan ons ontsluierd heeft. Er moet méér zijn, een schat, die nog verborgen is…

Mede daarom gingen mensen ook op ontdekkingsreis en gaan mensen nog steeds op reis. Ze hopen iets tegen te komen en te vinden dat ze nog niet kennen en dat een nieuwe dimensie, een nieuwe rijkdom kan geven aan hun leven. Tegelijkertijd kwamen die mensen op hun reizen er altijd al snel achter dat overal waar ze kwamen, ze steeds ook zichzèlf meebrachten. Je kunt je land, je familie en bekenden, je werk wel achter je laten, maar jezèlf neem je overal mee, waar je ook gaat. 
Wil je de kwaliteit van je leven dus verbeteren dan kun je er wel naar streven om de omstandigheden buiten je te verbeteren door bijvoorbeeld van plaats te veranderen, maar effectiever en vruchtbaarder is het om ernaar te streven dat de dingen in jezelf verbeteren; dat je zèlf als persoon toeneemt in kwaliteit, in wijsheid en goedheid, in vaardigheid en kracht. Daarom ook wordt Salomo in de eerste lezing geprezen. Wanneer de Heer hem vraagt wat hij wil, vraagt Salomo niet in de eerste plaats dat de omstandigheden buiten hem beter worden, bijvoorbeeld doordat hij meer geld en macht bezit of dat het met zijn concurrenten en vijanden slechter gaat. Salomo vraagt allereerst dat hijzelf als persoon beter en bekwamer mag worden, wijzer en rechtvaardiger, zodat hij de taak die hij heeft, om recht te spreken over het volk, beter ten uitvoer kan brengen. Dit antwoord behaagt de Heer. Salomo’s gebed wordt verhoord. Hij zal als persoon zelf mogen groeien in wijsheid en rechtvaardigheid. Daarbij krijgt Salomo dan als toegift dat ook de omstandigheden buiten hem, voorspoediger verlopen.
 
In die richting ligt waarschijnlijk ook voor ons de ware rijkdom van ons leven. Een rijkdom namelijk die niet louter buiten je ligt en daardoor van wisselende en onzekere omstandigheden afhankelijk is, maar een rijkdom, die allereerst als een constant gegeven in jezelf aanwezig is, omdat ze deel uitmaakt van je eigen persoon, van wie je bent en de manier waarop je in het leven staat. En die innerlijke rijkdom blijft overeind, hoe de omstandigheden buiten je ook zijn, in goede en in slechte tijden.

Dit thema van de ware rijkdom voor ons leven wordt ook door Jezus hernomen. In het evangelie van vandaag vergelijkt Hij het Rijk van God met een schat, verborgen in een akker. De akker, dat is in feite de alledaagse wereld waarin wij leven. Kennelijk is de schat van het Rijk van God niet ergens heel ver weg, onbereikbaar, maar gewoon heel dichtbij, binnen handbereik, midden onder ons, in de akker waar wij wonen en werken. Maar.., die schat is in eerste instantie wel verborgen. Het is namelijk de verborgen aanwezigheid van God en de werkzaamheid van zijn liefde. Daar kun je aan voorbijgaan, omdat Gods aanwezigheid in eerste instantie onzichtbaar is. Toch kan die aanwezigheid en invloedssfeer van God en zijn Rijk wel degelijk zichtbaar worden in mensen die er voor open staan. Mensen zijn immers, zo leert ons de Bijbel, geschapen naar Gods beeld. Ze zijn bedoeld om bondgenoten en medewerkers te zijn van God en zijn liefde, wijsheid en kracht zichtbaar te maken in de wereld. 

Deze verbondenheid en samenwerking tussen God en mensen is echter al vanaf het eerste mensenpaar helaas verstoord geraakt. Om deze relatie weer te herstellen is Jezus juist gekomen. Hij laat in heel zijn doen en laten zien wat het betekent om als mens ook beeld van God te zijn. Hij is, als Zoon van de hemelse Vader, helemaal vervuld van Gods Geest. In alles wat Hij doet en zegt, komt Gods heilzame en scheppende liefde tot uiting. Overal waar Jezus komt, ontstaat nieuwe liefde voor God en mensen, nieuwe vrede, nieuwe verbondenheid, nieuw herstel, nieuw leven. Gods Rijk wordt in Hem zichtbaar en toegankelijk. En Hij nodigt de mensen uit: sluit je bij mij aan en geloof in Mij, dan geef Ik je deel aan Gods Geest en Gods liefde, dan stroomt mijn goddelijke levenskracht ook binnen in jouw bestaan, en zullen tevens jouw tekorten en zonden hersteld worden. Dan zal ik zelfs jullie doodlopende wegen ten goede keren, door voor jullie de dood te ondergaan op het kruis en de weg van de verrijzenis voor jullie te openen.

En zo ligt er sinds de komst van Jezus voor iedere mens het aanbod van de schat van Gods Rijk, de schat van Gods vergevende en herscheppende liefde. In Jezus is God met zijn liefde midden onder ons komen wonen om ons leven (en daarmee ook de wereld) ten goede te keren. Een schat verborgen in de akker van onze wereld. Een schat verborgen ook in dit sacrament van de Eucharistie dat wij nu vieren. Jezus is erin aanwezig, met de volheid van zijn liefde en genade. Wat slechts nodig is, is dat je er gelovig voor openstaat en het binnenlaat in je leven en het laat uitgroeien tot de centrale waarde van je leven. Zoals die man, die de schat in de akker ontdekt of die een parel van grote waarde ontdekt, en die al zijn bezittingen verkoopt om die schat van Gods Rijk te verwerven.
 
Ja, Gods Rijk is al midden onder ons begonnen, op weg naar de voltooiing. Jezus Christus en zijn heilige Geest zijn midden onder ons aanwezig en werkzaam. Om het te ontdekken is nodig dat je jezelf blijft afstemmen op Gods liefde, zoals die in Jezus en zijn Geest tot ons zijn gekomen. Dan zal de invloedssfeer van Gods liefde en wijsheid steeds meer in en door ons zichtbaar worden en zullen de mensen daar wel bij varen.