Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: juli 2024

05-07-2024

Op dinsdag 2 juli jl. vond de zesde vergadering, de ‘juli-vergadering’, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Enkele pastorale zaken
Enkele belangrijke pastorale zaken zijn kort toegelicht en besproken:
- de Openluchtviering in de tuin van het Pastoraal Centrum is uitstekend geslaagd. Het was druk, circa 175 bezoekers, het was sfeervol en na afloop was er een heerlijke lunch;
- de Contactgroep Esch gaat zich buigen over het mogelijk organiseren van een Openluchtmis in Esch;
- de planning van de vieringen in de zomermaanden juli en augustus is rond: deze is erg krap;
- we werken mee aan een tentoonstelling ‘In de voetsporen van Carlo Acutis’ van 13–24 mei 2025;
- a.s. zondag 14 juli is bisschop Mgr. Gerard de Korte voorganger in de hoogmis in Liempde.
 
● Synodaal Overleg
Het verslag van het Synodaal Overleg van 17 juni jl. is besproken. In dat overleg is besloten om in het komende najaar niet één parochieavond te organiseren, maar vier avonden, in elk kerkdorp een eigen avond. Centraal thema is de toekomst van de geloofsgemeenschappen in de dorpen en in de parochie. Wat staat ons te wachten, wat kunnen we doen en hoe lossen we voorzienbare en andere problemen op. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.  

● Vertrouwenspersoon
In de huidige Parochiegids (op de website) is ook de naam van onze vertrouwenspersoon opgenomen. Deze naam is ook op de website zelf geplaatst.
Als vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie is geestelijk verzorger Mathieu Hendriks aangesteld. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 25 17 60 51.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd. 

● Bespreken voortgang actiepunten beleidsplan
Er is afgesproken dat elke ad-hocwerkgroep een korte notitie maakt van hetgeen tot nu is besproken en/of wordt geadviseerd. Hiervoor is vier maanden de tijd. In oktober en november worden dan de rapportages in de bestuursvergadering besproken.

● Betalen én Kerkbalans met QR-code
Dit systeem bestond al voor de collecten en de kaarsen. Nu hebben we dit betalingssysteem ook voor alle andere betalingen, zoals bijvoorbeeld voor de kerkbijdragen of giften en schenkingen. Scan de QR-code van uw eigen kerkdorp en het geld dat u betaalt komt recht-streeks op de rekening ván uw kerkdorp. 

● Beide kelders in het Pastoraal Centrum
Beide kelders zijn niet waterdicht en enkele balken zijn in gerot. Aan het herstel wordt momenteel hard gewerkt. Hiervoor zijn terzake deskundige bedrijven ingeschakeld. 

● Energietransitie verloopt volgens schema
De vergunningen zijn bijna binnen en dit geldt ook voor de toestemming van het bisdom. Nog even wachten dus, maar dan gaat de schop in de grond. Een hele operatie waarmee we veel energie gaan besparen in onze monumentaal Pastoraal Centrum en daarmee ook geld. We gaan ervanuit dat alles verder goed zal verlopen. 

De volgende bestuursvergadering is 
op dinsdag 3 september 2024 om 09.30 uur