Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: februari

09-02-2024

Op dinsdag 6 februari jl. vond de tweede vergadering, de ‘februarivergadering’, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Enkele pastorale zaken
Diverse pastorale zaken werd kort toegelicht en besproken. Vooral het grote succes van de familiedag van 27 januari kreeg aandacht: bijna 110 bezoekers en circa 50 kinderen in de basiliek. Een compliment aan de organisatoren en ook vooral voor het concept.
De cyclus van de zogenaamde ‘Paulusavonden’ is redelijk goed bezocht maar is nu afgelopen. Er wordt nagedacht over een veertigdagencyclus waarin de ‘Verloren zoon’ en het ‘Onze Vader’ centraal staan. Via de website leest u daarover binnenkort meer…
Een kleine werkgroep gaat bekijken hoe we de maandagavonden daarna gaan invullen met activiteiten die zogenaamd laagdrempelig zijn.    
 
● Vastenmaaltijd op donderdag 14 maart a.s.
Op deze donderdag is de jaarlijkse Vastenmaaltijd. Deze vindt plaats in het Pastoraal Centrum en begint om 18.00 uur. Iedereen is op deze avond welkom; je hoeft je niet aan te melden. Breng een lunchpakket mee en ‘deel samen deze gaven’, wij zorgen voor de soep. 

● Vertrouwenspersoon
In de huidige Parochiegids (op de website) is ook de naam van onze vertrouwenspersoon opgenomen. Deze naam is ook op de website zelf geplaatst.
Als vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie is geestelijk verzorger Mathieu Hendriks aangesteld. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 25 17 60 51.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd.

● Missionaire parochiedag
Op zaterdag 6 april 2024 is er weer een volgende missionaire parochiedag in Veenendaal. Deze duurt de hele dag. Mocht u alsnog interesse hebben om hieraan deel te nemen dan kan dat. Neem contact op het secretariaat: 0411 – 67 22 15. De kosten van deelname komen voor rekening van de parochie zelf. Denk er eens over na en doe met ons mee.

● Parochiegids 2024-2025
Deze gidsen zijn tegelijk met de brieven van de Actie Kerkbalans 2024 bijna huis-aan-huis verspreid. De gids ziet er weer keurig uit, boordevol met adressen en andere gegevens. We houden ons graag aanbevolen voor tips en correcties voor over twee jaar.
De verspreiding van de brieven en parochiegidsen is in kerkdorp Boxtel met hindernissen gegaan. We streven ernaar om alle brieven en gidsen te bezorgen. Overigens: uw gift voor onze kerken is van groot belang en stellen we zeer op prijs. 

● Contactberaad wordt ‘Synodaal overleg’
In 2023 is de beleidsnota voor de Heilig Hartparochie, besproken en door het bestuur vastgesteld. Op basis daarvan zijn er acht subwerkgroepen aan het werk gegaan. Eén van die groepen had de taak het in de nota vastgestelde beleid inzake de omvorming van het Contactberaad naar een andere vorm van samenwerking en gedachtenuitwisseling vorm te geven. Die klus is inmiddels als het ware geklaard. De nieuwe ‘groep’ heet ‘Synodaal overleg’. 
Enkele kenmerken van dit overleg zijn de volgende.
Het overleg staat onder leiding van pastoor Geertjan van Rossem en elke contactgroep heeft een afgevaardigde. Daarnaast zijn de vier contactpersonen vanuit het bestuur lid. Het doel is om vooruit te kijken en elkaar informeren. Er is inbreng vanuit de vier kerkdorpen, het Bestuur, het Pastoraal Team en de werkgroep Missionaire parochie. De onderwerpen die aan bod kunnen komen volgen uit de aandachtsgebieden: liturgie, vorming, diaconie, gemeenschapsopbouw, communicatie, beheer en andere.
Er wordt 3 à 4 keer per jaar vergaderd. De data voor dit jaar zijn: dinsdag 12 maart om 14.00 uur, maandag 17 juni om 14.00 uur en vrijdag 18 oktober om 14.30 uur. Deze laatste met een afsluitende borrel. We wensen het Synodaal overleg veel succes!

● De ‘Mariakapel’ in Boxtel is gereed
De Mariakapel in de torenhal van de Sint-Petrusbasiliek is gereed en is fantastisch. In de afgelopen maanden en weken is er door veel vrijwilligers hard aan gewerkt. En het resultaat mag er dus zijn.
Deze kapel wordt op zondag 18 februari 2024 door pastoor Geertjan van Rossem ingewijd. Dit gebeurt op een passende wijze en zal na afloop van de hoogmis om ongeveer 11.30 uur plaatsvinden. Op die ochtend zal ook mevr. Astrid Zijm aanwezig zijn. Zij is een nicht van wijlen Wim en Annie Aarns-Zijm. Deze laatsten hebben via een royale schenking deze kapel én de video-installatie in de basiliek financieel mogelijk gemaakt. Daarvoor onze grote dank. U bent van harte welkom om bij de inwijding aanwezig te zijn.  

● Verkeerssituatie rond de Sint-Petrusbasiliek
Zoals menigeen dat zelf ervaren heeft of in de nieuwsbladen heeft kunnen lezen is de verkeerssituatie naar en rondom de basiliek gevaarlijk en feitelijk onlogisch. In ieder geval zeer onhandig. Daarbij komt dat het verkeer gedeeltelijk over de gronden die eigendom van de parochie zijn, wordt geleid. 
We hebben hierover al veel mondeling en schriftelijk contact met de Gemeente Boxtel gehad en inmiddels is er een informatieavond geweest. Deze was zeer informatief en eigenlijk ook verhelderend. Over een aantal zaken heeft het bestuur verder van gedachten gewisseld. Deze worden in een volgende overleg meegenomen. Eén ding is zeker: Boxtel is verkeerskundig best een ingewikkeld dorp. 

● Energietransitie binnen de parochie
Daarmee zijn we al maanden flink aan de slag en ook deze operatie is ingewikkeld. Onze kerken zijn nauwelijks tot niet te isoleren maar ook niet warm te krijgen. En als er gestookt wordt, trekt alle warme omhoog en beginnen onze monumentale orgels in drie kerken te piepen en te kraken.
Voor het Pastoraal Centrum geldt eigenlijk hetzelfde. Toch willen we de verwarmingsinstallatie vervangen door een moderne installatie met warmtepomp en andere toebehoren. Daarbij zal gas echter altijd nodig zijn. Dat gecombineerd met zonnepanelen en dat nog eens allemaal in en rondom een monumentaal pand. Een behoorlijke uitdaging. Het vormgeven begint al geleidelijk aan contouren te krijgen en we vertrouwen erop dat we deze zomer alles kunnen realiseren. 

● Vocht en wateroverlast in de kelders van het PC
Ook de parochie valt in de prijzen voor wat betreft wateroverlast. In het Pastoraal centrum is deze helaas wat hardnekkiger dan je zou verwachten. 
Bij nadere inspectie blijkt dat er al jarenlange schimmelvorming achter en tussen bepaalde muren en balken heeft plaatsgevonden die tot dusver onopgemerkt is gebleven. Deskundigen zijn ingevlogen en zij bekijken met de leden van de Commissie Vastgoed of en welke oplossingen er mogelijk zijn. Eén ding is zeker: het gaat altijd geld kosten 

● Jaarrekening 2022 is klaar en goedgekeurd
Deze is al langer klaar maar is inmiddels ook goedgekeurd. Zoals gebruikelijk zullen de samenvattingen van de jaarrekening van de vier kerkdorpen en die van de HHP zelf op de website worden gepubliceerd. Dit zal over enkele weken gerealiseerd zijn.

● Betalen én Kerkbalans met QR-code
Nieuw! Dit systeem bestond al voor de collecten en de kaarsen. Nu hebben we dit betalingssysteem ook voor alle andere betalingen, zoals bijvoorbeeld voor de kerkbijdragen of giften en schenkingen. Scan de QR-code van uw eigen kerkdorp en het geld dat u betaalt komt rechtstreeks op de rekening ván uw kerkdorp. De QR-code staan ondere dit artikel

● Grafrechten verlengen goedkoper
Grafrechten verlengen na een periode van 35 of 40 jaar (20 jaar plus verlengingen) wordt aantrekkelijk. Voor € 400,-- kunnen de rechten nog eens 20 jaar aansluitend worden verlengd. De graven kunnen dan op een financieel aantrekkelijke wijze langer intact blijven en er vallen geen ‘open plekken’ tussen de graven. Tevens kunnen de overledenen langer worden geëerd. Een aangepast, samenvattend overzicht van alle tarieven vindt u binnenkort op de websites.

● Verslagen van de contactgroepvergaderingen
De verslagen van deze meerdere bijeenkomsten in de kerkdorpen worden kort besproken. Er wordt weer geconstateerd dat er in en rondom de kerken hard wordt gewerkt. Er worden over enkele zaken afspraken met betrokkenen gemaakt.

De volgende bestuursvergadering is 
op dinsdag 5 maart 2024 om 09.30 uur 


Scan de QR-code en betaal uw bijdrage aan de parochie: de Actie Kerkbalans 2024